ویژن سایار
ورود به پنل ویژن سایار

سیستم ویژن سایار

کاربردهای گسترده

نرم افزار ویژن سایار برای کاربرد های گسترده ای توسعه یافته است و می تواند از کاربرد های انتظامی، نظارت شهری، پارکینگ های هوشمند، مدیریت جایگاه های سوخت تا کنترل تردد منازل مسکونی یا سازمان ها را پوشش دهد.

تشخیص پلاک‌های درحال تردد

دوربین های پلاک خوان با بهینه سازی ها و پیش پردازش هایی که روی تصاویر آن ها انجام می شود، قادر هستند که پلاک خودروهای درحال حرکت با سرعت های بالا را در تمام ساعات شبانه روز به وضوح ضبط کنند تا نرم افزار پلاک خوان بتواند این پلاک ها را ثبت و گزارش کند

تشخیص جهت حرکت خودرو

در صورت قرار دادن این گزینه بر روی حالت نزدیک شدن تنها پلاک خودرو هایی که به سمت دوربین در حال حرکت هستند گزارش می شود و اگر بر روی حالت دور شدن قرار بگیرد، تنها پلاک خودرو های در حال دور شدن از دوربین گزارش می شود. اگر این گزینه بر روی حالت همه قرار بگیرد، هر دو حالت حرکت خودرو به تفکیک گزارش خواهد شد

تشخیص چند پلاک

اگر این گزینه غیر فعال باشد در هر فریم تنها یک پلاک شناسایی خواهد شد و در صورت فعال شدن در هر فریم تا 5 پلاک به طور هم زمان شناسایی و گزارش خواهند شد.

حساسیت قابل تنظیم

حساسیت تشخیص حرکت با پارامتر «آستانه شناسایی وسیله نقلیه» قابل تنظیم است، هرچه این پارامتر مقدار بزرگتری داشته باشد، ویژن سایار نسبت به تغییرات و تحرکات حساسیت کمتری دارد. بدین معنی که باید تحرکات وسیع تری در تصویر صورت بگیرد تا پردازش برای یافتن پلاک آغاز شود

ذخیره سازی تصویر

نرم افزار ویژن سایار در کنار ثبت شماره پلاک خودرو، قابلیت ثبت تصویر خودرو و تصویر پلاک خودرو را نیز به شما می دهد. با انتخاب گزینه ی عدم ذخیره تصویر پلاک و ماشین تصویر خودرو و پلاک آن ذخیره نمی شود. از این طریق می توانید در حجم ذخیره گزارشات صرفه جویی کنید.